Rubrika Usnesení DR VČTS

Usnesení ze zasedání VV a DR VČTS

Category: Usnesení DR VČTSUsnesení VV VČTS

Usnesení VV DR 15.12.2014

Celý článek

Usnesení z valné hromady VČTS

Category: Usnesení DR VČTSUsnesení VV VČTS

VH-VČTS-21.3.2014

Celý článek

Usnesení ze zasedání VV a DR VČTS

Category: Usnesení DR VČTSUsnesení VV VČTS

Usnesení-VV-VČTS-ze-dne-30.11.2013

Usnesení-DR-z-30.11.2013

Celý článek

Usnesení ze zasedání dozorčí rady VČTS

Category: Usnesení DR VČTS

Celý článek

Usnesení ze zasedání DR VČTS

Category: Usnesení DR VČTS

Usnesení ze zasedání DR VČTS ze dne 22.11.2012

 

 

Přítomni : Tlapa Miloslav, Pokorný Miroslav, Vratislav Jaroslav,  Mazáč Tomáš, Beck Vladimír, Vlasák Miroslav, Čejchan Tomáš, Janovský Zdeněk, Hanuš Jaroslav

Omluven:

 

 

 

 

 1. DR  bere na vědomí informace o činnosti VV VČTS v roce 2012

 

 1. DR  bere na vědomí plán činnosti VČTS na rok 2013

 

 1. DR  schvaluje rozpočet VČTS na rok 2013

 

 1. DR  schvaluje všechny kroky VV v otázkách soudních žalob a trestních oznámení

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 22.11.2012

 

zapsal :  Miloslav Tlapa předseda DR VČTS

Celý článek

Usnesení DR VČTS

Category: Usnesení DR VČTS

Usnesení ze zasedání DR VČTS ze dne 29.3.2012

Celý článek

Usnesení ze zasedání DR VČTS

Category: Usnesení DR VČTS

Usnesení DR VČTS ze dne 12.11.2011

Celý článek

Usnesení ze zasedání DR VČTS (21.4.2011)

Category: Usnesení DR VČTS

Celý článek

Všem tenisovým klubům v působnosti Východočeského tenisového svazu.

Category: Usnesení DR VČTSUsnesení VV VČTS

Většina z nás jistě pamatuje událost, která nastala na valné hromadě VČTS v souvislosti s vystoupením prezidenta ČTS Ing. Ivo Kaderky CSc.
Pan prezident zde jednak podpořil založení nového občanského sdružení  zakládaného funkcionáři, kteří před vašimi delegáty v minulosti neobhájili
své mandáty a nebyli zvoleni do vedení Východočeského tenisového svazu. Tyto osoby se samy ve svých stanovách jmenovali prezidenty, viceprezidenty,
pokladníky atp. aniž by prošli řádnou volbou valnou hromadou složenou z vašich zástupců – ze zástupců tenisových klubů. Dále zde pan prezident
oznámil, že okamžitě je tomuto sdružení předáno pověření k výkonu činnosti. Po ukončení svého projevu aniž by připustil náznak diskuze ihned
opustil jednací sál.

Většina delegátů, kteří byli svědky tohoto projevu vzpomněla na doby ne až tak vzdálené. Obsah projevu a jeho důsledky byl ve zcela zjevném rozporu
s platnou právní úpravou, stanovami jak ČTS tak VČTS. Byly negací veškerého pozitivního vývoje.

Proto nově zvolené vedení VČTS podalo návrh na předběžné opatření, aby tyto arogantní kroky učiněné v rozporu se všemi pravidly byly soudem zrušeny.

Tímto vám sdělujeme, že řízení soutěží jednotlivců a družstev a i ostatní působnost v rámci regionu je na základě soudem vydaného předběžného
opatření v kompetenci VČTS!

Vydané předběžné opatření má okamžitou platnost a je přílohou tohoto sdělení.

Z dikce vydaného předběžného opatření, že „Žalovaný (ČTS) není oprávněn pověřovat občanské sdružení ……….“ vyplývá, že tyto kroky jsou neplatné
od samého počátku.

S ohledem na výše uvedené vám vedení VČTS sděluje:

 • veškeré platby za halové turnaje pro sezonu 2011 zasílejte na účet VČTS 1215880329/0800 do 10.11.2010,

 • členské příspěvky pro rok 2011 jsou stejné jako v roce 2010 tedy 600 Kč a zasílejte je na účet 1215880329/0800 do 15.12.2010,

 • kluby, které uhradí členský poplatek do 20.11.2010 obdrží od VČTS 20 míčů  zdarma,

 • kluby, které zaslaly jakékoliv finanční náležitosti na VČOTS, aby o tomto do 5.11.2010 emailem informovali VČTS pro účel vymáhání a stanovení výše
  vzniklé škody,

 • VČTS se bude snažit v rámci vymáhání způsobené škody vymoci i tyto VČOTS neoprávněně vybrané finanční prostředky a zajistit jejich vrácení klubům,

 • kluby, které zaplatily pokuty VČOTS za soutěže družstev za rok 2010, mají nárok dle usnesení VV VČTS, aby jím tyto pokuty byly vráceny a to tak, že tak
  učiní VČOTS samo, nebo tak bude učiněno v rámci vymáhání škody.

S pozdravem

Ing. Jiří Kadaník

Prezident VČTS o.s.

přiložený text

Celý článek

Usnesení mimořádné valné hromady VČTS

Category: Usnesení DR VČTSUsnesení VV VČTS

1. MVH schvaluje zprávu o činnosti VČTS od VH 3/10 do 6/10 včetně příloh-rozpočet ČTS 08-09,(jako ukázku hospodaření ČTS) .

2. MVH volí prezidentem VČTS Ing.Jiřího Kadaníka a členy VV Ing. Bc Jiřího Bláhu, Ing. Petra Makrlíka, Jiřho Vopařila, Ing. Jiřího Háce, Ing. Petra Adlera, Ing. Evu Bulisovou, Milana Noska a Rostislava Hlouška.

3. MVH volí a po schválené změně stanov doplňuje DR ve složení: Bc.Milan Tlapa, MUDr.Miroslav Pokorný, Mgr.Tomáš Mazáč, Miroslav Vlasák, Jaroslav Vratislav, Mgr.Jaroslav Hanuš, Ing.Zdeněk Janovský, Tomáš Čejchan a Jiří Holman.

4. MVH schvaluje:

   a. změnu stanov VČTS (viz příloha) ve všech bodech

   b. veškeré kroky VV od předchozí VH VČTS

   c. veškeré kroky VČTS od 10.10.2008 do MVH 2010.

5. MVH se distancuje od finanční a personální politiky vedení ČTS mající za následek totální devastaci mládežnického tenisu, utajování rozpočtu a manipulaci s valnou hromadou ČTS, kdy tato je tvořena převážně zkorumpovanými funkcionáři.

6. MVH ukládá:

   a. VV a DR VČTS všemi dostupnými právními prostředky ochránit zájmy tenistů sdružených ve VČTS proti těmto praktikám. A to zejména:

      – podáním žádosti o přezkum VH ČTS z důvodu zabránění účasti delegátů, představitelů řady klubů na úkor placených zaměstnanců ČTS,

      – podáním žádosti o přezkum platnosti Rady ČTS 30.4.2010, kdy tenisty VČTS zastupovali členové VČOTS bez zvolení a v rozporu se stanovami ČTS (počet registrovaných hráčů + VČOTS není členem ČTS, přičemž řádný člen ČTS VČTS nebyl přizván)

   b. VV + DR VČTS dořešit útoky na VČTS všemi dostupnými právními prostředky

   c. VV + DR VČTS vyžadovat po ČTS a soukromém časopisu Tenis omluvu za lživou kampaň proti VČTS.

7. MVH doporučuje VV projednat vypovězení smlouvy s firmou Amer sport a případně uzavřít smlouvu s jiným subjektem.

8. MVH vyzývá p. Kreuze a p. Šlajse o ukončení publikace lživých článků v časopise TENIS zakrývajících katastrofální stav mládežnického tenisu v ČR a psaní populistických článků vychvalujících vedení ČTS, hlavního viníka současného stavu.

9. MVH upozorňuje kluby, že bezplatné zasílání soukromého časopisu Tenis je snahou o dezinformaci členské základny VČTS.

10. MVH doporučuje klubům sdruženým ve VČTS o využití možnosti ze stanov ČTS a donutit tím vedení ČTS o zveřejnění svých praktik v otázkách hospodaření s finančními prostředky.

11. Pověřuje VV provedením úprav stanov dle případných požadavků MV sekce sdružování.

12. Informuje kluby sdružené ve VČTS:

   – ČTS nikdy neinformoval VČTS o odebrání pověření. Stanovy ČTS neřeší odebrání pověření pouze jeho udělení. VČTS dále řídí soutěže ve východočeské oblasti. Zabránění přístupu na IS je akt zvůle, který bude řešen kompetentními orgány státní správy se všemi důsledky

   – kluby jsou dále členy VČTS. V případě, že chtějí vstoupit do VČOTS, musí tak učinit v souladu se stanovami VČOTS a ČTS.Vzhledem k tomu, že VČOTS je svévolně vzniklé sdružení mající za cíl destabilizaci tenisu ve východních Čechách a hlavně zakrývání finančních machinací se státními penězi organizovaných současným vedením ČTS. Toto je činěno za podpory námi odvolaných, nyní již vyloučených, představitelů VČOTS

13. MVH poděkovala Mgr. Richardu Neugebauerovi za jeho předchozí působení ve funkci prezidenta VČTS, zároveň mu poděkovala za záchranu více jak půl milionu korun, které pan Chmelař převedl z místa svého pracovního působení před odchodem do penze na účet VČOTS před rokem 2005, který obhospodařoval pouze sám bez jakékoliv kontroly a na návrh pana Neugebauera byly tyto prostředky (předtím převedeny na podílové fondy VČTS) rozděleny klubům a hráčům sdruženým ve VČTS na MVH 2008.

14. MVH ukládá VV informovat o událostech v tenise orgány státní správy ČR.

Schváleno MVH v Pardubicích dne 18.6.2010

Ing. Jiří Kadaník – prezident VČTS

 

Zpráva o činnosti VČTS od VH 3/10 do MVH 6/10 

stanovy VČTS

příloha – rozpočet ČTS na rok 2009 (1)

příloha – rozpočet ČTS na rok 2009 (2)

příloha – změna stanov ČTS (1)

příloha – změna stanov ČTS (2)

 

Celý článek