Všem tenisovým klubům v působnosti Východočeského tenisového svazu.

Category: Usnesení DR VČTSUsnesení VV VČTS

Většina z nás jistě pamatuje událost, která nastala na valné hromadě VČTS v souvislosti s vystoupením prezidenta ČTS Ing. Ivo Kaderky CSc.
Pan prezident zde jednak podpořil založení nového občanského sdružení  zakládaného funkcionáři, kteří před vašimi delegáty v minulosti neobhájili
své mandáty a nebyli zvoleni do vedení Východočeského tenisového svazu. Tyto osoby se samy ve svých stanovách jmenovali prezidenty, viceprezidenty,
pokladníky atp. aniž by prošli řádnou volbou valnou hromadou složenou z vašich zástupců – ze zástupců tenisových klubů. Dále zde pan prezident
oznámil, že okamžitě je tomuto sdružení předáno pověření k výkonu činnosti. Po ukončení svého projevu aniž by připustil náznak diskuze ihned
opustil jednací sál.

Většina delegátů, kteří byli svědky tohoto projevu vzpomněla na doby ne až tak vzdálené. Obsah projevu a jeho důsledky byl ve zcela zjevném rozporu
s platnou právní úpravou, stanovami jak ČTS tak VČTS. Byly negací veškerého pozitivního vývoje.

Proto nově zvolené vedení VČTS podalo návrh na předběžné opatření, aby tyto arogantní kroky učiněné v rozporu se všemi pravidly byly soudem zrušeny.

Tímto vám sdělujeme, že řízení soutěží jednotlivců a družstev a i ostatní působnost v rámci regionu je na základě soudem vydaného předběžného
opatření v kompetenci VČTS!

Vydané předběžné opatření má okamžitou platnost a je přílohou tohoto sdělení.

Z dikce vydaného předběžného opatření, že „Žalovaný (ČTS) není oprávněn pověřovat občanské sdružení ……….“ vyplývá, že tyto kroky jsou neplatné
od samého počátku.

S ohledem na výše uvedené vám vedení VČTS sděluje:

  • veškeré platby za halové turnaje pro sezonu 2011 zasílejte na účet VČTS 1215880329/0800 do 10.11.2010,

  • členské příspěvky pro rok 2011 jsou stejné jako v roce 2010 tedy 600 Kč a zasílejte je na účet 1215880329/0800 do 15.12.2010,

  • kluby, které uhradí členský poplatek do 20.11.2010 obdrží od VČTS 20 míčů  zdarma,

  • kluby, které zaslaly jakékoliv finanční náležitosti na VČOTS, aby o tomto do 5.11.2010 emailem informovali VČTS pro účel vymáhání a stanovení výše
    vzniklé škody,

  • VČTS se bude snažit v rámci vymáhání způsobené škody vymoci i tyto VČOTS neoprávněně vybrané finanční prostředky a zajistit jejich vrácení klubům,

  • kluby, které zaplatily pokuty VČOTS za soutěže družstev za rok 2010, mají nárok dle usnesení VV VČTS, aby jím tyto pokuty byly vráceny a to tak, že tak
    učiní VČOTS samo, nebo tak bude učiněno v rámci vymáhání škody.

S pozdravem

Ing. Jiří Kadaník

Prezident VČTS o.s.

přiložený text