Stanovy

STANOVY

Východočeského tenisového svazu o. s.

(úplné znění)

 

I.

Název a sídlo

 1. Východočeský tenisový svaz o. s. (dále jen „VČTS“) je dobrovolným samostatným občanským sdružením, sdružujícím fyzické, případně i právnické osoby na území bývalého Východočeského kraje k plnění níže uvedeného poslání.
 2. Sídlem VČTS jsou Pardubice, K Vinici 1901, 53002.

 

II.

Poslání a cíle

 1. Posláním VČTS je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj tenisu a ochrana práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci VČTS.
 2. K naplnění tohoto poslání VČTS zejména:

–       hájí zájmy tenisu vůči státu, úřadům, jakož i ostatním právnickým a fyzickým osobám,

–       podporuje zájmy svých členů týkající se jejich činnosti ve VČTS,

–       pořádá tenisové události ve své působnosti nebo pověřuje jejich uspořádáním oddíly a kluby, případně smluvní partnery a k tomu sestavuje termínové listiny,

–       zprostředkovává pro své členy sportovně-technické předpisy tenisu, řády ČTS a pravidla tenisu, bdí nad jejich dodržováním,

–       řídí systém výběru a výchovy sportovně talentované mládeže,

–       podporuje výkonnostní tenis a rozvoj seniorského a rekreačního tenisu,

–       řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů VČTS,

–       pečuje a podporuje rozvoj tenisových sportovních zařízení,

–       získává finanční a jiné prostředky pro rozvoj tenisu buď sám, nebo prostřednictvím marketingové společnosti. Vzájemné vztahy mezi VČTS a danou společností jsou vymezeny smlouvou,

–       zabezpečuje v rozsahu své působnosti účinnou propagaci ve sdělovacích prostředcích,

–       navrhuje systém, organizuje a řídí Východočeské přebory, soutěže jednotlivců a družstev všech věkových kategorií,

–       vydává vlastní tiskové materiály pro potřeby svých členů.

 

III.

Členství ve VČTS

 1. Členství ve VČTS je dobrovolné a rozlišuje se na členství fyzických osob a členství právnických osob.
 2. Členství fyzických osob ve VČTS se nabývá prostřednictvím členství právnických osob. Členem se může stát každá fyzická osoba, která má zájem podílet se na plnění poslání VČTS, zejména rozvíjet sportovní tenisovou činnost. Bližší podmínky členství fyzických osob upravují předpisy příslušné právnické osoby.
 3. Členství mohou nabývat právnické osoby, které mají zájem podílet se zejména finanční a jinou hmotnou podporou na rozvoji tenisu a mají právní subjektivitu, kterou nabývají registrací stanov u příslušného orgánu státní správy dle zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění (dále jen „kluby“) a ostatní právnické osoby, které mají zájem podílet se zejména finanční a jinou podporou na rozvoji tenisu. Stanovy klubů nesmějí být v rozporu se stanovami VČTS. Členem mohou být i organizační složky (oddíly) sportovních organizací (např. TJ, Sokol), které mají právní subjektivitu.
 4. Kluby musí být registrovány dle ustanovení Registračního řádu Východočeského tenisového svazu. Každý klub, který chce působit ve VČTS, je povinen požádat VČTS o registraci a přidělení příslušného registračního čísla VČTS. Přidělením registračního čísla se klub stává členem VČTS. Klub, který nechce nadále působit v rámci VČTS, má právo svou registraci jednostranně písemným oznámením zrušit. Toto oznámení nabývá účinnosti dnem, kdy je doručeno VČTS. Stejné důsledky jako jednostranné zrušení registrace má i nezaplacení příslušného registračního poplatku ani po uplynutí termínu stanoveného v písemné výzvě k jeho dodatečnému zaplacení.
 5. Členství ostatním právnickým osobám, které nejsou registrovány dle ustanovení VČTS, uděluje prezident VČTS, a to pouze takovým právnickým osobám, které mají zájem podílet se zejména finanční a jinou podporou na rozvoji tenisu. Bližší podmínky členství upravují předpisy vydané VČTS. Zvláštní práva a povinnosti členů mohou být též upraveny smlouvami uzavřenými mezi členem a VČTS.
 6. Mezi základní práva a povinnosti členů, jež jim musí být zajištěna, a členy plněna, patří:

–       účastnit se soutěží řízených VČTS v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy,

–       využívat možností dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci VČTS a získávat odborné kvalifikace,

–       navrhovat i volit své zástupce do orgánů VČTS od 18 let věku a být volen do orgánů VČTS od 21 let věku,

–       obracet se s připomínkami, náměty, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány VČTS, s právem písemné odpovědi do 30 dnů od obdržení takového podání,

–       platit příspěvky stanovené příslušným orgánem VČTS,

–       podřídit se rozhodnutím orgánů VČTS,

–       dodržovat stanovy VČTS, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci VČTS.

7. Členství fyzických osob ve VČTS zaniká:

–       vystoupením,

–       vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků,

–       vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností nebo jednání proti zájmůmVČTS

–       úmrtím člena,

–       ukončením členství právnické osoby, dle čl. III. odst. 2 stanov, prostřednictvím které získala fyzická osoba členství.

8. Členství právnických osob ve VČTS zaniká:

–       vystoupením,

–       odnětím členství ze závažných důvodů,

–       zánikem právnické osoby,

 

IV.

Orgány VČTS

Orgány VČTS jsou:

 1. Valná hromada (dále jen „VH“)
 2. Prezident
 3. Výkonný výbor (dále jen „VV“).
 4. Dozorčí rada (dále jen „DR“).

 

V.

Valná hromada

 1. VH je nejvyšším volebním, legislativním a schvalujícím orgánem VČTS. Řádná VH se koná jedenkrát za 4 roky. Svolává ji prezident písemnou pozvánkou zaslanou členům-právnickým osobám spolu s termínem a programem VH, nejpozději patnáct dnů před dnem konání VH.
 2. Mimořádná VH (dále jen „MVH“) musí být svolána do dvou měsíců prezidentem, pokud tak rozhodne DR nebo o ní písemně požádá nadpoloviční většina členů VČTS. Prezident ji svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům-právnickým osobám nejpozději patnáct dnů před termínem konání MVH.
 3. VH je tvořena pověřenými zástupci členů-právnických osob (dále jen delegáty) s hlasem rozhodujícím. Každý člen-právnická osoba VČTS má právo na účast jednoho delegáta.
 4. Do výlučné pravomoci VH patří:

–       schvalovat stanovy VČTS, jejich změny a doplňky,

–       volit a odvolávat prezidenta,

–       volit a odvolávat členy VV navrhované na viceprezidenty a ekonoma,

–       volit a odvolávat členy DR,

–       volit a odvolávat členy Rady ČTS,

–       schvalovat přidružení k jiným kolektivním organizacím nebo vystoupením z nich,

–       rozhodovat o zrušení VČTS a způsobu likvidace jeho majetku,

–       schvalovat dlouhodobé i roční plány činnosti VČTS a zprávy o činnosti VČTS předkládaných VV,

–       volba delegátů na VH ČTS.

5. Pokud prezident řádnou valnou hromadu nebo mimořádnou valnou hromadu ve stanovené lhůtě nesvolá, je oprávněn k jejímu svolání předseda dozorčí rady.

6. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných delegátů.

7. Prezident je povinen zajistit vyhotovení zápisu z VH a zpřístupnit jej členům VČTS, zápis podepisuje prezident a zapisovatel zvolený VH.

 

VI.

Prezident

 1. Prezident je statutárním orgánem VČTS, který je volen valnou hromadou (nebo MVH) na období čtyř let. Prezident jedná jménem VČTS samostatně. Prezidentem se může stát každý člen VČTS starší 21 let. Návrhy na kandidáty prezidenta může podat kdokoliv z řad členů nebo orgánů VČTS.
 2. Prezident je představitelem VČTS, který zastupuje a hájí zájmy VČTS vůči třetím osobám.
 3. Do výlučné pravomoci prezidenta patří:

–       svolávat řádné a mimořádné VH,

–       svolávat a řídit řádné a mimořádné zasedání VV,

Do dalších pravomocí prezidenta patří:

–       svolávat mimořádné zasedání DR,

–       uzavírat a ukončovat pracovní smlouvu se sekretářem VČTS,

–       předkládat DR návrhy kandidátů na místa DR volených členů VV,

–       předkládat DR návrhy na odvolání DR volených členů VV,

4. V případě, že některý orgán VČTS (mimo VH) přijme rozhodnutí, které je v rozporu s obecně závaznými předpisy, nebo jinými předpisy, jimiž je VČTS vázán, nebo stanovami VČTS, má prezident právo vydat písemný podnět, kterým se pozastaví účinnost resp. vykonatelnost takového rozhodnutí. Příslušný orgán, který takové rozhodnutí vydal, je povinen podnět znovu projednat nejpozději do 30 dnů a rozhodnutí opravit.

5. V případě, že prezident nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci po dobu souvisle alespoň tří měsíců, případně, že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím funkčního období z některého důvodu uvedeného v těchto stanovách, je předseda DR povinen svolat mimořádnou VH, a to nejpozději do tří měsíců poté, kdy se dozví o takové skutečnosti.

6. Výkon funkce prezidenta zaniká:

–       zvolením nového prezidenta VH po uplynutí funkčního období

–       odvoláním prezidenta VH v průběhu funkčního období

–       vzdáním se funkce

–       úmrtím

 

VII.

Výkonný výbor

 1. VV je výkonným orgánem VČTS, který řídí činnost VČTS v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými předpisy, kterými je VČTS vázán, a rozhodnutími ostatních orgánů VČTS.
 2. VV se skládá z prezidenta, 2 víceprezidentů, sekretáře, který může být v pracovním poměru a minimálně dalších 5 členů VV.
 3. Jednání VV řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti VV řídí viceprezident nebo sekretář. Jednání VV se mohou zúčastnit i pozvaní hosté. VV je schopen se usnášet, pokud jsou přítomni členové, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. VV rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas prezidenta nebo osoby řídící jednání.
 4. Funkční období členů VV je čtyřleté.
 5. Kandidáty na členy VV předkládá ke schválení DR prezident. Pokud nedojde ke schválení některého z navržených kandidátů, navrhne prezident jiného kandidáta.
 6. Odvolání volitelných členů VV může být provedeno DR na základě návrhu prezidenta.
 7. VV se schází zpravidla 1x měsíčně. Jednání VV svolává prezident. Mimořádné zasedání VV může svolat i víceprezident a sekretář. Sekretář vyhotovuje a podepisuje zápis ze zasedání VV, zveřejní ho členům VČTS do 7 dní na internetu.
 8. VV zejména:

–       operativně řídí činnost VČTS v souladu s těmito stanovami a jinými vnitřními předpisy VČTS, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími přijatými jinými orgány VČTS v rámci jejich pravomoci a působnosti

–       rozhoduje o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do pravomoci jiných orgánů VČTS

–       zřizuje odborné komise, stanoví jejich činnost a pravomoci, schvaluje jejich členy a jmenuje jejich předsedy

–       plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutím svých odborných komisí

–       zřizuje aparát VČTS, vydává organizační řád VČTS, vnitřní předpisy VČTS upravující práva, jiné nároky a povinnosti pracovníků aparátu VČTS, jakož i jiné předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů (předpisy požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, apod.)

–       na návrh prezidenta VČTS volí a odvolává1.a 2.viceprezidenta a ekonoma  VČTS z řad řad členů VV zvolených VH nebo MVH.

–       připravuje ve spolupráci s prezidentem a předsedou DR veškeré podklady pro jednání VH

–       schvaluje návrhy na vyznamenání ČTS a předkládá je v souladu s „Předpisem o udělování vyznamenání v tenise“ Radě ČTS ke schválení

9. Členství ve VV zaniká:

–       zvolením nového VV po uplynutí funkčního období

–       odvoláním člena DR na návrh prezidenta

–       vzdáním se členství

–       úmrtím

10. V případě, že členství některého volitelného člena VV zanikne před uplynutím funkčního období, je prezident povinen provést kooptaci až do výše 1/3 členů VV, kterou musí předložit DR ke schválení na nejbližším zasedání. Při zániku členství většího počtu členů VV je povinen prezident svolat do dvou měsíců mimořádné zasedání DR pro volby nového VV.

11. Výkon funkce sekretáře zaniká:

–       ukončením pracovního poměru

–       vzdáním se funkce

–       úmrtím

12. V případě, že členství některého voleného člena Rady ČTS zanikne před uplynutím funkčního období, je VV VČTS oprávněn provést volbu nového člena Rady ČTS na zbylé funkční období. Tohoto člena Rady ČTS musí předložit VH ke schválení na nejbližším zasedání.

 

VIII.

Dozorčí rada

 1. DR je kontrolním orgánem VČTS, který je přímo odpovědný VH. Je tvořena nějméně 7 členy, které volí VH(nebo MVH) na dobu 4 let.
 2. Člen DR musí být starší 21 let a nemůže být současně členem VV nebo pracovníkem VČTS.
 3. Do působnosti DR dále patří:

–       kontroluje plnění usnesení VH, činnost a hospodaření VČTS a podává zprávu o kontrolní činnosti VH

–       bdí nad dodržováním stanov, předpisů a řádů, včetně obecně závazných předpisů, případně dalších směrnic a pokynů vydaných VČTS a ČTS,

–       schvalovat roční rozpočet a závěrečný účet VČTS předložený výkonným výborem.

4. V personálních záležitostech plní DR tyto funkce:

–       volí a odvolává z řad členů DR předsedu a místopředsedu. Předseda tento orgán řídí, zastupuje navenek a má právo účasti na jednáních VV s hlasem poradním. V případě potřeby předsedu zastupuje v jeho pravomocích místopředseda.

–       Na žádost prezidenta VČTS volí a odvolává DR volené členy VV.

–       Na žádost prezidenta VČTS odvolává členy Rady ČTS, maximálně do výše ½ ze zvolených členů.

5. DR se schází nejméně 2x ročně. Svolává ji a řídí předseda DR, který vyhotovuje a podepisuje zápis ze zasedání DR.

6. Rozhodnutím DR musí prezident do dvou měsíců svolat mimořádnou VH v případě, že rozhodnutí orgánů VČTS (mimo VH) je v závažném rozporu s usnesením VH nebo je porušením stanov VČTS; v těchto případech má DR právo pozastavit toto rozhodnutí orgánů VČTS až do konání mimořádné VH.

7. Členství v DR zaniká:

–       ustavením nové DR po uplynutí funkčního období

–       odvoláním člena VH

–       kooptací nebo volbou do VV nebo vstupem v pracovně právní vztah s VČTS

–       vzdáním se členství

–       úmrtím člena

8. V případě, že členství některého člena DR zanikne před uplynutím funkčního období, je předseda DR povinen provést kooptaci až do výše 1/3 členů DR, kterou musí předložit DR ke schválení na nejbližším zasedání. Při zániku členství většího počtu členů DR je povinen prezident svolat do dvou měsíců mimořádnou VH pro volby nové DR.

9. DR je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. DR rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy DR.

 

IX.

Majetek a hospodaření VČTS

 1. Majetek VČTS tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem majetku VČTS jsou zejména:

–       členské příspěvky

–       příjmy od státu, ČTS a jiných organizací

–       sponzorské dary

–       příjmy z vlastní činnosti

–       ostatní příjmy

3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným DR na období 1 roku.

4. Finančními prostředky mohou v rámci svých pravomocí a v souladu se schváleným rozpočtem disponovat prezident a sekretář. Tito výše jmenovaní mohou písemně pověřit k určitým dispozicím i jiné funkcionáře, resp. pracovníky VČTS. K finančním převodům a platbám do 5.000,- Kč stačí podpis prezidenta, nad 5.000,- Kč je třeba vždy podpisu tří oprávněných osob a to vždy prezidenta a dvou členů VV.

5. Schvalování převodů a nakládání s nemovitým majetkem VČTS schvaluje VH. (nebo MVH)

6. O nabývání, pozbývání a převodu movitého majetku a o výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený plán a rozpočet rozhoduje VV.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Funkce stanovené těmito stanovami, do nichž jsou vedoucí funkcionáři VČTS voleni, mohou být vykonávány jak dobrovolně, tak i v pracovněprávním vztahu, pokud tyto stanovy způsob výkonu funkce výslovně neurčují. V případě, že příslušný orgán (oprávněný k této volbě) rozhodne, že taková funkce bude vykonávána v pracovněprávním vztahu, budou se práva a povinnosti takto ustavených vedoucích pracovníků do příslušné funkce řídit ustanoveními pracovněprávních předpisů upravujícími pracovní poměr vzniklý volbou.
 2. Změny a doplňky stanov VČTS je oprávněna schvalovat VH.(nebo MVH)

 

 

V Pardubicích 18. 6. 2010

prezident VČTS