Usnesení mimořádné valné hromady VČTS

Category: Usnesení DR VČTSUsnesení VV VČTS

1. MVH schvaluje zprávu o činnosti VČTS od VH 3/10 do 6/10 včetně příloh-rozpočet ČTS 08-09,(jako ukázku hospodaření ČTS) .

2. MVH volí prezidentem VČTS Ing.Jiřího Kadaníka a členy VV Ing. Bc Jiřího Bláhu, Ing. Petra Makrlíka, Jiřho Vopařila, Ing. Jiřího Háce, Ing. Petra Adlera, Ing. Evu Bulisovou, Milana Noska a Rostislava Hlouška.

3. MVH volí a po schválené změně stanov doplňuje DR ve složení: Bc.Milan Tlapa, MUDr.Miroslav Pokorný, Mgr.Tomáš Mazáč, Miroslav Vlasák, Jaroslav Vratislav, Mgr.Jaroslav Hanuš, Ing.Zdeněk Janovský, Tomáš Čejchan a Jiří Holman.

4. MVH schvaluje:

   a. změnu stanov VČTS (viz příloha) ve všech bodech

   b. veškeré kroky VV od předchozí VH VČTS

   c. veškeré kroky VČTS od 10.10.2008 do MVH 2010.

5. MVH se distancuje od finanční a personální politiky vedení ČTS mající za následek totální devastaci mládežnického tenisu, utajování rozpočtu a manipulaci s valnou hromadou ČTS, kdy tato je tvořena převážně zkorumpovanými funkcionáři.

6. MVH ukládá:

   a. VV a DR VČTS všemi dostupnými právními prostředky ochránit zájmy tenistů sdružených ve VČTS proti těmto praktikám. A to zejména:

      – podáním žádosti o přezkum VH ČTS z důvodu zabránění účasti delegátů, představitelů řady klubů na úkor placených zaměstnanců ČTS,

      – podáním žádosti o přezkum platnosti Rady ČTS 30.4.2010, kdy tenisty VČTS zastupovali členové VČOTS bez zvolení a v rozporu se stanovami ČTS (počet registrovaných hráčů + VČOTS není členem ČTS, přičemž řádný člen ČTS VČTS nebyl přizván)

   b. VV + DR VČTS dořešit útoky na VČTS všemi dostupnými právními prostředky

   c. VV + DR VČTS vyžadovat po ČTS a soukromém časopisu Tenis omluvu za lživou kampaň proti VČTS.

7. MVH doporučuje VV projednat vypovězení smlouvy s firmou Amer sport a případně uzavřít smlouvu s jiným subjektem.

8. MVH vyzývá p. Kreuze a p. Šlajse o ukončení publikace lživých článků v časopise TENIS zakrývajících katastrofální stav mládežnického tenisu v ČR a psaní populistických článků vychvalujících vedení ČTS, hlavního viníka současného stavu.

9. MVH upozorňuje kluby, že bezplatné zasílání soukromého časopisu Tenis je snahou o dezinformaci členské základny VČTS.

10. MVH doporučuje klubům sdruženým ve VČTS o využití možnosti ze stanov ČTS a donutit tím vedení ČTS o zveřejnění svých praktik v otázkách hospodaření s finančními prostředky.

11. Pověřuje VV provedením úprav stanov dle případných požadavků MV sekce sdružování.

12. Informuje kluby sdružené ve VČTS:

   – ČTS nikdy neinformoval VČTS o odebrání pověření. Stanovy ČTS neřeší odebrání pověření pouze jeho udělení. VČTS dále řídí soutěže ve východočeské oblasti. Zabránění přístupu na IS je akt zvůle, který bude řešen kompetentními orgány státní správy se všemi důsledky

   – kluby jsou dále členy VČTS. V případě, že chtějí vstoupit do VČOTS, musí tak učinit v souladu se stanovami VČOTS a ČTS.Vzhledem k tomu, že VČOTS je svévolně vzniklé sdružení mající za cíl destabilizaci tenisu ve východních Čechách a hlavně zakrývání finančních machinací se státními penězi organizovaných současným vedením ČTS. Toto je činěno za podpory námi odvolaných, nyní již vyloučených, představitelů VČOTS

13. MVH poděkovala Mgr. Richardu Neugebauerovi za jeho předchozí působení ve funkci prezidenta VČTS, zároveň mu poděkovala za záchranu více jak půl milionu korun, které pan Chmelař převedl z místa svého pracovního působení před odchodem do penze na účet VČOTS před rokem 2005, který obhospodařoval pouze sám bez jakékoliv kontroly a na návrh pana Neugebauera byly tyto prostředky (předtím převedeny na podílové fondy VČTS) rozděleny klubům a hráčům sdruženým ve VČTS na MVH 2008.

14. MVH ukládá VV informovat o událostech v tenise orgány státní správy ČR.

Schváleno MVH v Pardubicích dne 18.6.2010

Ing. Jiří Kadaník – prezident VČTS

 

Zpráva o činnosti VČTS od VH 3/10 do MVH 6/10 

stanovy VČTS

příloha – rozpočet ČTS na rok 2009 (1)

příloha – rozpočet ČTS na rok 2009 (2)

příloha – změna stanov ČTS (1)

příloha – změna stanov ČTS (2)